ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) : –

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์ : 089-5132344/094-3790059

E-Mail: sarsil.l@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

– รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์

ปริญญาโท

– รป.ม. (การบริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี

– ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ความสนใจด้านวิชาการ

          – การบริหารรัฐกิจ การจัดการภาครัฐและเอกชน

ผลงานวิชาการ

ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี. (2564). พื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกับการเพาะเลี้ยงหอยแครง. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)

อธิษฐาน ใชยเรือง, ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี, และกมลรัตน์ ทองสว่าง. (2562). เครือข่ายชุมชนออนไลน์กับการท่องเที่ยวเมืองรองส่งเสริมคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (ABC-6D) บ้านโนนพระคำ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. (รายงานการวิจัย). ชัยภูมิ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี, อธิษฐาน ใชยเรือง และศิรินันท์ ถนัดค้า. (2562). แนวคิดคนรุ่นใหม่กับการเสริมคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (ABC-6D) บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. (รายงานการวิจัย). ชัยภูมิ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

ศุภวิชญ์ โรมแพน, ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี และชูเกียรติ ผลาผล. (2561). แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 18(3), 51-58.

Scroll to top