ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร: –

สถานที่ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โทรศัพท์: 0848244451

E-mail: Kate_2523@windowslive.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

– รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริญญาโท

– ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี

-ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ความสนใจด้านวิชาการ

– การเมืองการปกครอง การเมืองเปรียบเทียบ

ผลงานวิชาการ

 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ : วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 2553. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ : สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 2554. แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ : บทบาทผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. 2558. แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ : การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน บ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ. 2559. แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ). (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ : บทบาทผู้นำท้องถิ่นในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. 2560. แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ, ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, วิทัญญู ขำชัยภูมิ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมประเพณีแห่นาคโหดชุมชนโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. 2561. แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (ทุน วช.) (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ, ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, กมลชัย บัวสาย : ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโดยแนวทางประชารัฐ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดชัยภูมิ. (2561). แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (ทุน วช.) (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ, ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, คัทลียา นาวิเศษ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านประเพณีแห่นาคโหด ชุมชนโนนเลสา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม. (2562). (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกศสุดา โภคานิตย์ : การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดชัยภูมิ. (2562). (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • กีฬา หนูยศ, เกศสุดา โภคานิตย์ : ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในทัศนะของนักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษา ปีการศึกษา 2554. (2554). แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. (ผู้ร่วมวิจัย)
 • กีฬา หนูยศ, เกศสุดา โภคานิตย์ : การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ. (2562). แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (ทุน วช.) (ผู้ร่วมวิจัย)
 • ธนิกานต์ ศรีจันทร์, เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ : สภาพปัญหาและความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. (2558). แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. (ผู้ร่วมวิจัย)
 • บุญเพ็ง สิทธิวงษา, พระรัฐพงษ์ สิงห์สาธร, มงคล ศรีแสง, เกศสุดา โภคานิตย์ : การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (พ). (2562). (ผู้ร่วมวิจัย)
 • กมลชัย บัวสาย, เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ : การบริหารจัดการโครงการประชารัฐด้านเกษตรของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ. (2560). (ผู้ร่วมวิจัย)
 • ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, คัทลียา นาวิเศษ, เกศสุดา โภคานิตย์ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. (2562). แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. (ผู้ร่วมวิจัย)
 • เกศสุดา โภคานิตย์ และกีฬา หนูยศ. สภาพปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคของชุมชนบ้านนาสีนวล ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. (256). แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ, ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, คัทลียา นาวิเศษ. (2562). การบริหารทุนชุมชนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ. (หัวหน้าโครงการวิจัย)

 

ผลงานทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน หรืออื่น ๆ

 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ : บทบาทผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ, การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ขอนแก่น ประจำปี 2560, วันที่ 31 มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. หน้า 66-76. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย.
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ : สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559. หน้า 311-318. กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
 • กมลชัย บัวสาย, เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ : การบริหารจัดการโครงการประชารัฐด้านเกษตรของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารแก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1 (2560). หน้า 1484-1489. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ : การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน บ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561). หน้า 11-18. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ : วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562). หน้า 1-6. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
 • กีฬา หนูยศ, เกศสุดา โภคานิตย์ : ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในทัศนะของนักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษา ปีการศึกษา 2554. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562). หน้า 268-276. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • บุญเพ็ง สิทธิวงษา, พระรัฐพงษ์ สิงห์สาธร, มงคล ศรีแสง, เกศสุดา โภคานิตย์ : การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (พ). การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6. พ.ศ. 2562. หน้า 1322-1332. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
 • เกศสุดา โภคานิตย์ : การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2562). หน้า 50-56. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
 • ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, คัทลียา นาวิเศษ, เกศสุดา โภคานิตย์ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งที่ 5 “การบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล กฎหมาย ความเป็นธรรม และการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย” พ.ศ. 2562. หน้า 716-724. ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • ดร.เกศสุดา โภคานิตย์, นายกีฬา หนูยศ, ดร.ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, ดร.คัทลียา นาวิเศษ. (2562). การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านประเพณีแห่นาคโหดชุมชนโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งที่ 5 “การบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล : กฏหมาย ความเป็นธรรม และการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย”. 1 – 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ, ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, กมลชัย บัวสาย : ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโดยแนวทางประชารัฐ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562). หน้า 278-289. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
 • เกศสุดา โภคานิตย์ และกีฬา หนูยศ. (2563). สภาพปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคของชุมชนบ้านนาสีนวล ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. Journal of Modern Learning Development. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน).
 • เกศสุดา โภคานิตย์, กีฬา หนูยศ, ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, คัทลียา นาวิเศษ. (2562). การบริหารทุนชุมชนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ. วารสารมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). หน้า 41-51.
Scroll to top