ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) :

สถานที่ติดต่อ : ห้องพักอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น M คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เบอร์โทร : 064-1405150

E-Mail : Inthuraporn@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

–  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริญญาโท

– ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ปริญญาตรี

– บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ความสนใจทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, วันทนีย์ แสนภักดี และสัญญา เคณาภูมิ. (2562). ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการเครือข่ายที่เข้มแข็งของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งที่ 5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เสาวนีย์ จันทสังข์, โชติกา สิงหาเทพ, ธนิกานต์ ศรีจันทร์ และอินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ. (2562). บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านกับการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องที่ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์, 3(2), 1-24.

อินทุราภรณ์ อินทรประจบ. (2562). การจัดการความรู้กระบวนการผลิตแบบอินทรีย์และการจัดการตลาดของเกษตรกรในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารรามคำแหงฉบับบัณฑิตวิทยาลัย, 2(2), 71-85.

อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, อรรถ อภินนท์ธีระศักดา และธนิกานต์ ศรีจันทร์. (2562). การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมกูเกิ้ลคลาสรูม สำหรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์, 9(1), 185-198.

อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, อรรถ อภินนท์ธีระศักดา และประมุข ศรีชัยวงษ์.  (2562). การพัฒนากระบวนการผลิตดาวเรืองเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. 6(3),  59-73.

อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ และอรรถ อภินนท์ธีระศักดา. (2562). การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการผลิตของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิ. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. 6(2), 168-181.

Scroll to top