ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

Scroll to top