บุคลากรสายวิชาการประจำคณะรัฐศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท)

อาจารย์ประจำสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโท)

อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Scroll to top